รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3451 : 2021-03-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3451
วันที่แจ้งซ่อม   31 มี.ค. 2564 เวลา 13:17:18
ผู้แจ้งซ่อม   นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค : โทร 5855
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 เม.ย. 2564 เวลา 08:21:17
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม