รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3446 : 2021-03-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3446
วันที่แจ้งซ่อม   31 มี.ค. 2564 เวลา 09:46:56
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน : โทร 5592
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
 กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 เม.ย. 2564 เวลา 09:30:12
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม