รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3442 : 2021-03-30
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3442
วันที่แจ้งซ่อม   30 มี.ค. 2564 เวลา 08:35:28
ผู้แจ้งซ่อม   นางสุมาลี รอดเปรม : โทร 5584
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสุมาลี รอดเปรม
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 มี.ค. 2564 เวลา 09:40:11
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม