รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3440 : 2021-03-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3440
วันที่แจ้งซ่อม   29 มี.ค. 2564 เวลา 10:04:29
ผู้แจ้งซ่อม   นายเชาวชิน ศรีทอง : โทร 022885643
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายเชาวชิน ศรีทอง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 มี.ค. 2564 เวลา 15:34:26
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม