รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3437 : 2021-03-25
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3437
วันที่แจ้งซ่อม   25 มี.ค. 2564 เวลา 11:47:05
ผู้แจ้งซ่อม   นายตันติพัชร์ เสี้ยวทอง : โทร 5693
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายตันติพัชร์ เสี้ยวทอง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    26 มี.ค. 2564 เวลา 09:54:53
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม