รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3435 : 2021-03-25
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3435
วันที่แจ้งซ่อม   25 มี.ค. 2564 เวลา 09:12:21
ผู้แจ้งซ่อม   นางลัตติยา อมรสมานกุล : โทร 022885736
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางลัตติยา อมรสมานกุล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 มี.ค. 2564 เวลา 13:19:13
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม