รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3434 : 2021-03-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3434
วันที่แจ้งซ่อม   24 มี.ค. 2564 เวลา 17:20:06
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ : โทร 022814742
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ
หมายเหตุ   ติดตั้งเครื่องสแกนใหม่
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    25 มี.ค. 2564 เวลา 13:25:58
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   add Printer
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม