รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3433 : 2021-03-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3433
วันที่แจ้งซ่อม   24 มี.ค. 2564 เวลา 16:23:06
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ : โทร 5695
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    25 มี.ค. 2564 เวลา 13:18:57
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม