รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3429 : 2021-03-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3429
วันที่แจ้งซ่อม   24 มี.ค. 2564 เวลา 09:54:53
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ : โทร 022885676
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์
หมายเหตุ   ไฟล์ PDF เปิดอ่านแล้วพื้นหลังเป็นสีดำ ,สแกนไฟล์สีก็เป็นสีดำ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 เม.ย. 2564 เวลา 13:31:35
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม