รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3428 : 2021-03-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3428
วันที่แจ้งซ่อม   24 มี.ค. 2564 เวลา 10:01:55
ผู้แจ้งซ่อม   นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์ : โทร 5654
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    24 มี.ค. 2564 เวลา 15:36:56
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม