รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3423 : 2021-03-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3423
วันที่แจ้งซ่อม   22 มี.ค. 2564 เวลา 14:26:19
ผู้แจ้งซ่อม   นางระวิวรรณ แพรวพราย : โทร 5650
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางระวิวรรณ แพรวพราย
หมายเหตุ   อินเตอร์เน็ต สพฐ. ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ สพร. ได้ (แต่ใช้อินเตอร์เน็ตมือถือเข้าได้ปกติ)
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 มี.ค. 2564 เวลา 13:15:25
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม