รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3422 : 2021-03-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3422
วันที่แจ้งซ่อม   22 มี.ค. 2564 เวลา 13:52:32
ผู้แจ้งซ่อม   นายอลงกร ผูกเหมาะ : โทร 0000
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายอลงกร ผูกเหมาะ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 มี.ค. 2564 เวลา 15:18:19
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม