รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3420 : 2021-03-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3420
วันที่แจ้งซ่อม   22 มี.ค. 2564 เวลา 10:45:41
ผู้แจ้งซ่อม   นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก : โทร 5677
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 มี.ค. 2564 เวลา 15:17:43
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม