รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3418 : 2021-03-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3418
วันที่แจ้งซ่อม   19 มี.ค. 2564 เวลา 10:49:26
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ : โทร 022885773
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสมารถพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 มี.ค. 2564 เวลา 13:15:10
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม