รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3416 : 2021-03-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3416
วันที่แจ้งซ่อม   19 มี.ค. 2564 เวลา 09:12:41
ผู้แจ้งซ่อม   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว : โทร 5575
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว
หมายเหตุ   2 เครื่อง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 มี.ค. 2564 เวลา 11:09:43
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม