รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3412 : 2021-03-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3412
วันที่แจ้งซ่อม   18 มี.ค. 2564 เวลา 13:46:08
ผู้แจ้งซ่อม   นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ : โทร 5906
สำนัก/กลุ่ม   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
หมายเหตุ   test
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มี.ค. 2564 เวลา 13:46:43
ผู้ดำเนินการ   แจ้งซ่อมด้วยตนเอง
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   test
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม