รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3408 : 2021-03-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3408
วันที่แจ้งซ่อม   18 มี.ค. 2564 เวลา 10:07:14
ผู้แจ้งซ่อม   นายสิโรตม์ ประทุมชาติ : โทร 5677
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสิโรตม์ ประทุมชาติ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 มี.ค. 2564 เวลา 09:21:32
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม