รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3407 : 2021-03-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3407
วันที่แจ้งซ่อม   18 มี.ค. 2564 เวลา 09:51:39
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ : โทร 5601
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
 กลุ่มสถาบันภาษาจีน
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอาริญา เภาโพธิ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มี.ค. 2564 เวลา 13:25:49
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม