รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3402 : 2021-03-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3402
วันที่แจ้งซ่อม   17 มี.ค. 2564 เวลา 09:52:53
ผู้แจ้งซ่อม   นางสุวารี เคียงประพันธ์ : โทร 5638
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มแผนอัตรากำลัง
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสุวารี เคียงประพันธ์
หมายเหตุ   เข้าใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 มี.ค. 2564 เวลา 13:20:05
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม