รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3400 : 2021-03-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3400
วันที่แจ้งซ่อม   16 มี.ค. 2564 เวลา 13:28:02
ผู้แจ้งซ่อม   นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง : โทร 022885655
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง
หมายเหตุ   มีไฟล์แปลกเข้ามาในโฟล์เดอร์งานลบไปแล้วกลับมาอีก
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 มี.ค. 2564 เวลา 15:13:42
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม