รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3397 : 2021-03-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3397
วันที่แจ้งซ่อม   16 มี.ค. 2564 เวลา 09:08:03
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด : โทร 5789
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    24 มี.ค. 2564 เวลา 09:34:44
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม