รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3395 : 2021-03-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3395
วันที่แจ้งซ่อม   15 มี.ค. 2564 เวลา 14:15:20
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป : โทร 022829436
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มระบบบัญชี
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 มี.ค. 2564 เวลา 09:58:35
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall drivers scanner
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม