รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3389 : 2021-03-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3389
วันที่แจ้งซ่อม   12 มี.ค. 2564 เวลา 11:16:42
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอาภรณ์ นิยมปัทมะ : โทร 022885694
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอาภรณ์ นิยมปัทมะ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    25 มี.ค. 2564 เวลา 09:30:12
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม