รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3388 : 2021-03-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3388
วันที่แจ้งซ่อม   11 มี.ค. 2564 เวลา 16:06:08
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด : โทร 5789
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    12 มี.ค. 2564 เวลา 10:02:48
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม