รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3378 : 2021-03-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ Wi-Fi
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3378
วันที่แจ้งซ่อม   11 มี.ค. 2564 เวลา 08:46:19
ผู้แจ้งซ่อม   นายเดชา ห้องแซง : โทร 022885600
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พป.)
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายเดชา ห้องแซง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 มี.ค. 2564 เวลา 10:14:35
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม