รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3376 : 2021-03-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3376
วันที่แจ้งซ่อม   10 มี.ค. 2564 เวลา 15:06:15
ผู้แจ้งซ่อม   นางทวีรัตน์ ขุนทะยก : โทร 5612
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางทวีรัตน์ ขุนทะยก
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 มี.ค. 2564 เวลา 16:03:23
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม