รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3375 : 2021-03-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3375
วันที่แจ้งซ่อม   10 มี.ค. 2564 เวลา 14:27:24
ผู้แจ้งซ่อม   นายสุขวัฒน์ นาควัชระ : โทร 022802727
สำนัก/กลุ่ม   สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
 กลุ่มนโยบายและแผนงาน
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสุขวัฒน์ นาควัชระ
หมายเหตุ   รัชมังคลาภิเษก 1
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 มี.ค. 2564 เวลา 11:43:33
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม