รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3374 : 2021-03-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3374
วันที่แจ้งซ่อม   10 มี.ค. 2564 เวลา 14:25:36
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน : โทร 022802727
สำนัก/กลุ่ม   สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
 กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน
หมายเหตุ   อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 3
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 มี.ค. 2564 เวลา 11:43:45
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม