รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3370 : 2021-03-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3370
วันที่แจ้งซ่อม   9 มี.ค. 2564 เวลา 12:28:00
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุพัตรา สีลาพร : โทร 022802727
สำนัก/กลุ่ม   สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
 กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุพัตรา สีลาพร
หมายเหตุ   อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 3
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 มี.ค. 2564 เวลา 12:40:22
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall window and drivers scanner
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม