รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3369 : 2021-03-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3369
วันที่แจ้งซ่อม   9 มี.ค. 2564 เวลา 10:51:34
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ : โทร 022885748
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนองศิริ โชติรัตน์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 มี.ค. 2564 เวลา 13:46:12
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม