รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3368 : 2021-03-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3368
วันที่แจ้งซ่อม   9 มี.ค. 2564 เวลา 10:35:37
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ : โทร 022885685
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในที่ 1
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ
หมายเหตุ   เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 มี.ค. 2564 เวลา 15:14:06
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม