รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3367 : 2021-03-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3367
วันที่แจ้งซ่อม   9 มี.ค. 2564 เวลา 10:25:44
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย : โทร 5726
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย
หมายเหตุ   ย้ายเครื่องย้ายสาย lan เข้าเน็ทไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 มี.ค. 2564 เวลา 13:41:26
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซอ่ม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม