รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3366 : 2021-03-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3366
วันที่แจ้งซ่อม   9 มี.ค. 2564 เวลา 09:53:55
ผู้แจ้งซ่อม   นายเอนก อินเป็ง : โทร 022885850
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มงบประมาณ 3
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายเอนก อินเป็ง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 มี.ค. 2564 เวลา 15:14:17
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม