รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3364 : 2021-03-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3364
วันที่แจ้งซ่อม   8 มี.ค. 2564 เวลา 13:25:03
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอภิญญา ไม้สน : โทร 5759
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอภิญญา ไม้สน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 มี.ค. 2564 เวลา 16:07:51
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม