รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3363 : 2021-03-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3363
วันที่แจ้งซ่อม   8 มี.ค. 2564 เวลา 11:34:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางจิตรารัตน์ มากมูลผล : โทร 022025674
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 มี.ค. 2564 เวลา 16:08:02
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม