รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3362 : 2021-03-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3362
วันที่แจ้งซ่อม   8 มี.ค. 2564 เวลา 10:05:52
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวรัตน์วรา นคร : โทร 5620
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวรัตน์วรา นคร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 มี.ค. 2564 เวลา 14:52:16
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม