รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3361 : 2021-03-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3361
วันที่แจ้งซ่อม   8 มี.ค. 2564 เวลา 08:52:55
ผู้แจ้งซ่อม   นางระวิวรรณ แพรวพราย : โทร 5650
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางระวิวรรณ แพรวพราย
หมายเหตุ   ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    8 มี.ค. 2564 เวลา 09:59:19
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม