รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3358 : 2021-03-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3358
วันที่แจ้งซ่อม   5 มี.ค. 2564 เวลา 10:18:03
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจิรภา พลจันทร์ : โทร 0837371771
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจิรภา พลจันทร์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 มี.ค. 2564 เวลา 14:19:59
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม