รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3353 : 2021-03-04
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3353
วันที่แจ้งซ่อม   4 มี.ค. 2564 เวลา 10:48:17
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวดวงใจ บุญยะภาส : โทร 022885746
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันภาษาไทย
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายไพรินทร์ จันทราช
หมายเหตุ   เครื่องสแกนสแกนไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    4 มี.ค. 2564 เวลา 11:25:07
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall driver scanner
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม