รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3352 : 2021-03-04
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3352
วันที่แจ้งซ่อม   4 มี.ค. 2564 เวลา 10:02:22
ผู้แจ้งซ่อม   นางนฤมล ศรีสุคนธ์ : โทร 022885657
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางนฤมล ศรีสุคนธ์
หมายเหตุ   อินเตอร์เน็ตติดเหลือง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    4 มี.ค. 2564 เวลา 15:40:00
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม