รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3351 : 2021-03-04
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3351
วันที่แจ้งซ่อม   4 มี.ค. 2564 เวลา 09:07:30
ผู้แจ้งซ่อม   นายรณทัด จุลวัฒนะ : โทร 022885548
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายรณทัด จุลวัฒนะ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    4 มี.ค. 2564 เวลา 09:25:24
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม