รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3338 : 2021-03-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3338
วันที่แจ้งซ่อม   2 มี.ค. 2564 เวลา 10:52:51
ผู้แจ้งซ่อม   นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง : โทร 5677
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 มี.ค. 2564 เวลา 14:14:44
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม