รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3331 : 2021-03-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3331
วันที่แจ้งซ่อม   1 มี.ค. 2564 เวลา 08:46:20
ผู้แจ้งซ่อม   นางปรียา เรืองศรี : โทร 022885658
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางปรียา เรืองศรี
หมายเหตุ   หลังจากอัพเดพแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ จะแจ้งให้ใส่รหัส บ่อยหลายๆครั้ง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 มี.ค. 2564 เวลา 15:39:48
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม