รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3322 : 2021-02-23
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3322
วันที่แจ้งซ่อม   23 ก.พ. 2564 เวลา 13:10:34
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวปทิตตา การสมโชค : โทร 5544
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวปทิตตา การสมโชค
หมายเหตุ   ผู้แจ้งคือ คุณสุชีรา พลราชม ไม่มีชื่อในระบบ รบกวนเพิ่มให้ด้วยค่ะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    23 ก.พ. 2564 เวลา 16:14:47
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม