รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3320 : 2021-02-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3320
วันที่แจ้งซ่อม   22 ก.พ. 2564 เวลา 11:22:38
ผู้แจ้งซ่อม   นางขนิฎฐา สิงห์ทอง : โทร 022885916
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางขนิฎฐา สิงห์ทอง
หมายเหตุ   คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดอินเตอร์เนทได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 ก.พ. 2564 เวลา 16:12:57
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม