รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3318 : 2021-02-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3318
วันที่แจ้งซ่อม   22 ก.พ. 2564 เวลา 08:51:55
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี : โทร 022885747
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันภาษาไทย
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
หมายเหตุ   ลงโปรแกรมเครื่องปริ้นให้ 1 เครื่องนะคะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 ก.พ. 2564 เวลา 09:56:54
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซอ่ม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม