รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3313 : 2021-02-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3313
วันที่แจ้งซ่อม   18 ก.พ. 2564 เวลา 13:47:13
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอภิญญา ไม้สน : โทร 5759
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอภิญญา ไม้สน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    23 ก.พ. 2564 เวลา 13:24:38
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม