รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3309 : 2021-02-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ Wi-Fi
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3309
วันที่แจ้งซ่อม   17 ก.พ. 2564 เวลา 14:27:59
ผู้แจ้งซ่อม   นายเดชา ห้องแซง : โทร 022885600
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พป.)
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายเดชา ห้องแซง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 พ.ย. 542 เวลา 00:00:00
ผู้ดำเนินการ   -
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม