รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3307 : 2021-02-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3307
วันที่แจ้งซ่อม   17 ก.พ. 2564 เวลา 09:55:46
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนฤมล มงคลแท้ : โทร 5634
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนฤมล มงคลแท้
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 ก.พ. 2564 เวลา 10:07:14
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม