รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3302 : 2021-02-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3302
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.พ. 2564 เวลา 10:28:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางผาณิต ทวีศักดิ์ : โทร 02 288 5765
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางผาณิต ทวีศักดิ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 ก.พ. 2564 เวลา 11:27:19
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม